શ્રી હનુમદષ્ટોત્તર શતનામાવલિ

  • Home » શ્રી હનુમદષ્ટોત્તર શતનામાવલિ

108-names-of-lord-hanuman1 Om Anjaneyaya Namah.
2 Om Mahaviraya Namah.
3 Om Hanumate Namah.
4 Om Marutatmajaya Namah.
5 Om Tatvajnanapradaya Namah.
6 Om Sitadevimudrapradayakaya Namah.
7 Om Ashokavanakachchhetre Namah.
8 Om Sarvamayavibhanjanaya Namah.
9 Om Sarvabandhavimoktre Namah.
10 Om Rakshovidhwansakarakaya Namah.
11 Om Paravidya Pariharaya Namah.
12 Om Parashaurya Vinashanaya Namah.
13 Om Paramantra Nirakartre Namah.
14 Om Parayantra Prabhedakaya Namah.
15 Om Sarvagraha Vinashine Namah.
16 Om Bhimasena Sahayakrithe Namah.
17 Om Sarvadukha Haraya Namah.
18 Om Sarvalokacharine Namah.
19 Om Manojavaya Namah.
20 Om Parijata Drumulasthaya Namah.
21 Om Sarvamantra Swarupavate Namah.
22 Om Sarvatantra Swarupine Namah.
23 Om Sarvayantratmakaya Namah.
24 Om Kapishwaraya Namah.
25 Om Mahakayaya Namah.
26 Om Sarvarogaharaya Namah.
27 Om Prabhave Namah.
28 Om Bala Siddhikaraya Namah.
29 Om Sarvavidya Sampattipradayakaya Namah.
30 Om Kapisenanayakaya Namah.
31 Om Bhavishyathchaturananaya Namah.
32 Om Kumara Brahmacharine Namah.
33 Om Ratnakundala Diptimate Namah.
34 Om Chanchaladwala Sannaddhalambamana Shikhojwala Namah.
35 Om Gandharva Vidyatatvajnaya Namah.
36 Om Mahabala Parakramaya Namah.
37 Om Karagraha Vimoktre Namah.
38 Om Shrinkhala Bandhamochakaya Namah.
39 Om Sagarottarakaya Namah.
40 Om Prajnaya Namah.
41 Om Ramadutaya Namah.
42 Om Pratapavate Namah.
43 Om Vanaraya Namah.
44 Om Kesarisutaya Namah.
45 Om Sitashoka Nivarakaya Namah.
46 Om Anjanagarbha Sambhutaya Namah.
47 Om Balarkasadrashananaya Namah.
48 Om Vibhishana Priyakaraya Namah.
49 Om Dashagriva Kulantakaya Namah.
50 Om Lakshmanapranadatre Namah.
51 Om Vajrakayaya Namah.
52 Om Mahadyuthaye Namah.
53 Om Chiranjivine Namah.
54 Om Ramabhaktaya Namah.
55 Om Daityakarya Vighatakaya Namah.
56 Om Akshahantre Namah.
57 Om Kanchanabhaya Namah.
58 Om Panchavaktraya Namah.
59 Om Mahatapase Namah.
60 Om Lankini Bhanjanaya Namah.
61 Om Shrimate Namah.
62 Om Simhikaprana Bhanjanaya Namah।
63 Om Gandhamadana Shailasthaya Namah.
64 Om Lankapura Vidayakaya Namah.
65 Om Sugriva Sachivaya Namah.
66 Om Dhiraya Namah.
67 Om Shuraya Namah.
68 Om Daityakulantakaya Namah.
69 Om Surarchitaya Namah.
70 Om Mahatejase Namah.
71 Om Ramachudamanipradayakaya Namah.
72 Om Kamarupine Namah.
73 Om Pingalakshaya Namah.
74 Om Vardhimainaka Pujitaya Namah.
75 Om Kabalikrita Martandamandalaya Namah.
76 Om Vijitendriyaya Namah.
77 Om Ramasugriva Sandhatre Namah.
78 Om Maharavana Mardhanaya Namah.
79 Om Sphatikabhaya Namah.
80 Om Vagadhishaya Namah.
81 Om Navavyakritapanditaya Namah.
82 Om Chaturbahave Namah.
83 Om Dinabandhuraya Namah.
84 Om Mayatmane Namah.
85 Om Bhaktavatsalaya Namah.
86 Om Sanjivananagayartha Namah.
87 Om Suchaye Namah.
88 Om Vagmine Namah.
89 Om Dridhavrataya Namah.
90 Om Kalanemi Pramathanaya Namah.
91 Om Harimarkata Markataya Namah.
92 Om Dantaya Namah.
93 Om Shantaya Namah.
94 Om Prasannatmane Namah.
95 Om Shatakantamudapahartre Namah.
96 Om Yogine Namah.
97 Om Ramakatha Lolaya Namah.
98 Om Sitanveshana Panditaya Namah.
99 Om Vajradranushtaya Namah.
100 Om Vajranakhaya Namah.
101 Om Rudra Virya Samudbhavaya Namah.
102 Om Indrajitprahitamoghabrahmastra Vinivarakaya Namah.
103 Om Partha Dhwajagrasamvasine Namah.
104 Om Sharapanjara Bhedakaya Namah.
105 Om Dashabahave Namah.
106 Om Lokapujyaya Namah.
107 Om Jambavatpritivardhanaya Namah.
108 Om Sitasameta Shriramapada sevadurandharaya Namah.